Over mij

Mijn naam is Julia Jorna. Ik ben BIG-geregistreerd klinisch psycholoog (89063257425) en psychotherapeut (19063257416). Ik heb een kleinschalige praktijk, waarin ik behandeling bied voor zowel de basis ggz als de gespecialiseerde ggz. Daarnaast ben ik werkzaam als klinisch psycholoog op een klinische afdeling bij een verslavingsinstelling. Daarvoor heb ik gewerkt bij ggz-instellingen en op de afdeling psychiatrie en medische psychologie in algemene ziekenhuizen. Ik heb zowel klinisch, ambulant en in deeltijdbehandeling gewerkt met uiteenlopende klachten onder andere op het gebied van emotieregulatie, persoonlijkheid, relatie, stemming, angst, hechting, adhd, autisme spectrum stoornis, verslaving, psychotische kwetsbaarheid, en eetpatronen. Taken binnen deze functie bestaan uit psychotherapeutische behandeling, indicatiestelling diagnostisch onderzoek, beleid, supervisie en werkbegeleiding.
Binnen mijn praktijk bied ik psychotherapeutische behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie (schemagerichte cognitieve therapie en act: acceptance and commitment therapy), cliëntgerichte psychotherapie en psychotherapie met psychodynamisch karakter (transference focused therapy). Naast mijn werk als klinisch psycholoog ben ik ook mindfulnesstrainer, VMBN, categorie 1.

Veelal bevindt de basis van klachten zich in een verminderd in contact staan met jezelf. Ik vind het dan ook waardevol in behandelingen te onderzoeken en te ontdekken wat ondersteunend is om terug in je innerlijke kracht te komen teneinde werkelijk jezelf te kunnen laten zijn.

Julia Jorna
Julia Jorna

Vergoeding

De praktijk richt zich op gespecialiseerde ggz (g-ggz) en generalistische basis-ggz (gb-ggz). Deze psychologische zorg wordt grotendeels vergoed door de basisverzekering op basis van de zorgverzekeringswet. Klik hier voor informatie.
Het verplichte eigen risico voor 2018 bedraagt tenminste 385 euro, afhankelijk van uw eigen risico. De praktijk heeft contracten met SVR, De Friesland, Caresq of DSW; mocht u bij een van hen verzekerd zijn, dan wordt uw behandeling volledig vergoed (bij gespecialiseerde ggz). Bent u bij een andere verzekeraar, dan is het percentage dat vergoed wordt voor uw behandeling, afhankelijk van uw polis. Over het algemeen wordt bij een budgetpolis uw behandeling voor ongeveer 60% vergoed, bij een naturapolis ongeveer 75% en bij een restitutiepolis tussen de 75% en 100%. U kunt bij uw verzekeraar informeren hoeveel u precies vergoed krijgt. De praktijk hanteert 100% van de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven.
Aan het einde van de behandeling of behandelperiode, ontvangt u een factuur van de praktijk. Op deze factuur ziet u de in rekening gebrachte kosten. Naast de kosten per sessie wordt ook de tijd in rekening gebracht voor overige indirecte tijd (bijv. maken behandelplan, diagnostiek, communicatie huisarts, etc.). Het tarief hiervoor is € 98,00 per 60 minuten. Na betaling aan de praktijk, kunt u deze declareren bij uw zorgverzekering. Klik hier voor informatie hoe uw factuur te lezen.

Uitzonderingen

Een aantal diagnoses wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld partnerrelatieproblemen of aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: € 101,03 per sessie. Het tarief in de praktijk is 100% van dit maximumtarief.

Betaling door uzelf

U kunt er ook voor kiezen de behandeling helemaal zelf te betalen. Er is dan geen inmenging van de zorgverzekeraar, uw eigen risico wordt niet aangesproken. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz en g-ggz.

Annulering afspraak

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Dit kunt u telefonisch doen via mijn telefoonnummer of via mijn mailadres. Meldt u zich te laat of niet af, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Hierbij wordt het maximumtarief wat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor een onverzekerde prestatie en deze bedraagt € 98. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie bij de betalingsvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden gelden voor alle onderdelen en afspraken.

Werkwijze

U kunt zich bij de praktijk aanmelden via "Contact". Ik nodig u vervolgens uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek, bespreken we uw klachten en hulpvraag, relevante achtergrondgegevens en een korte beschrijving van uw levensgeschiedenis. Mocht u eerdere hulpverlening hebben gehad, dan is het waardevol om deze informatie mee te brengen bij het eerste gesprek. Aansluitend stellen we samen een behandelplan op waarin uw behandeldoelen en de manier om deze doelen te bereiken staan beschreven; dit kan een psychotherapietraject zijn of een advies over welke andere vorm van therapie geïndiceerd zou zijn.
Mocht u zich willen aanmelden, dan hebt u een verwijsbrief nodig van de huisarts; dit is een voorwaarde voor (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling door uw verzekeraar.
Er is over het algemeen geen wachttijd tussen de intake en de behandeling, tenzij anders is overeengekomen.

Op dit moment is de aanmeldwachttijd 12 weken en de behandelwachttijd 15 weken (08-08-2022).

Kwaliteit en regelgeving

Kwaliteitsbewaking

Als zorgaanbieder (klinisch psycholoog, psychotherapeut), is het verplicht om te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Ik ben lid van de Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten (LVVP). Via visitatie wordt de praktijk getoetst of het voldoet aan de kwaliteitseisen. De praktijk is gevisiteerd in 2018.

LVVP gevisiteerd

Reglementen

Het handelen van de zorgaanbieder generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz, geschiedt binnen de volgende kaders van de wet- en regelgeving. Deze kaders zijn:

Dossiervorming en privacyreglement

Dossiervorming en privacyreglement geschiedt in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het recht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier. Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn, hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.
Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier. De hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht. U hebt naast uw recht op inzage in uw dossier ook het recht om vernietiging van het dossier aan te vragen. Uw schriftelijke of mondelinge informatieverstrekking is strikt vertrouwelijk. Informatieverstrekking aan en informatie-inwinning van derden, zoals bedrijfsarts of verzekeringsgeneeskundige, vindt pas plaats wanneer u hierover inhoudelijk geïnformeerd bent en met uw schriftelijke toestemming. Met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in het Diagnose Behandelplan Behandelovereenkomst (DBB) wordt uw huisarts op de hoogte gehouden van uw behandelproces.

Conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG verstrekt de zorgverlener geen informatie aan juristen. Informatie, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar een vereiste zijn, worden met in achtneming van het privacyreglement, aan des betreffende instantie aangeleverd, zoals materiële controles (zie voor meer informatie: https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/uitleg-materiele-controle-zorgverzekeraar) door zorgverzekeraar. De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De zorgverlener mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De zorgaanbieder heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

ROM afname en DBC Informatie Systeem (DIS) aanlevering

De zorgaanbieder binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt verplicht gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgverzekeraars om toetsing van het behandelresultaat middels afname van vragenlijsten, genaamd Routine Outcome Monitoring (ROM)’ te realiseren. Bij begin, periodiek (einde behandeljaar) en einde van de behandeling wordt gevraagd om deze vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden samen met u bekeken en geïnterpreteerd binnen het psychotherapieproces. De zorgverzekeraars en het Ministerie VWS stellen de eis dat deze ROM resultaten en Diagnose Behandel Combinatie (DBC) informatie vervolgens geanonimiseerd en versleuteld volgens diagnosecodes naar de centrale databank van respectievelijk de Stichting Vrijgevestigde ROMmen en Stichting Benchmark GGZ en DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Wanneer u niet akkoord gaat met het versturen van deze aanlevering, kunt u de ROM-gegevens weigeren en daarnaast voor de DIS aanlevering een privacy verklaring (formulier verstrek ik u) invullen en dan ontslaat u mij van deze plicht.
Dossiervorming en het privacyreglement geschiedt op basis van de beroepscode van psychotherapeuten. Desgevraagd kunt u een exemplaar van de beroepscode van psychotherapeuten inzien. Zie voor meer informatie: https://www.psychotherapie.nl/217055286/Beroepscode.
Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd.

Klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling (volgens richtlijn LVVP)

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: bemiddeling door een klachtenfunctionaris en de klachtencommissie van de LVVP. Daarnaast hanteert de behandelaar het Veilig Incidenten Melding (VIM) systeem waar hij nauwkeurig incidenten kenbaar maakt. Zie voor meer informatie "Specificatie klachtenregeling over de bejegening en over de behandeling".

Gegevens praktijk

  • KvK: 55038956
  • AGBcode zorgverlener: 94011881
  • AGBcode praktijk: 94059445
  • BIG registratie Klinisch psycholoog: 89063257425
  • BIG registratie Psychotherapeut: 19063257416

Mindfulness

Wat is mindfulness?

Mindfulness wordt als een aandachtgerichte cognitieve therapie aangeboden. Het betekent in het moment opmerkzaam zijn met dat wat er zich aandient, oftwel zijn met dat wat er is. Deze opmerkzaamheid is een vermogen die bij ons allen aanwezig is en kan als vaardigheid getraind worden door te oefenen, net zoals dat het geval is bij het ontwikkelen van andere vaardigheden. Het opmerkzaam zijn van wat er is, kan ondersteunend zijn om verschillende redenen, bijvoorbeeld om meer rust te ervaren, zich minder te ergeren, beter om te kunnen gaan met stress, zich beter te kunnen concentreren of gewoon om meer te kunnen genieten. Daarmee kunnen ook bepaalde psychosociale problemen aangepakt worden, bijvoorbeeld als er sprake is van depressieve gevoelens, angst of slapeloosheid. Ook bij een burn-out kan mindfulness zijn vruchten afwerpen. Mindfulness kan groepsgewijs alsook individueel gevolgd worden. Gevolgd wordt het Mindfulness Based Cognitive Therappy-protocol van Z.V. Segal, J.M.G. Williams en J.D. Teasdale. Zij hebben dit protocol ontwikkeld op basis van de Mindfulness Based Stress Reduction van de grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn.

Training

De training wordt aangeboden in 2018, nadere informatie volgt. U kunt zich aanmelden via "Contact".

Vergoeding

Sommige verzekeraars vergoeden een deel van de mindfulnesstraining. Zie voor meer informatie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness#vergoeding. Julia Jorna is categorie 1 lid van vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland Vlaanderen (VMBN).

VMBN logo

Contact

Neem telefonisch contact op via 06 20158980.
Adres: Asberg 12, 5508 DD Veldhoven

Vul onderstaand contactformulier in om met mij in contact te komen.